ALGEMENE VOORWAARDEN FLO projects

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.floprojects.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door FLO projects . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 1. Definities
  1.1 FLO projects: FLO projects, gevestigd te Egmond aan den Hoef onder KvK nr. 65926161.
  1.2 Klant: degene met wie FLO projects een overeenkomst is aangegaan. Wordt in deze voorwaarden o.a. beschreven als ‘hij’.
  1.3 Partijen: FLO projects en de klant samen.
  1.4 Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. Wordt in deze voorwaarden o.a. beschreven als ‘hij’.
 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, contracten, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FLO projects.
  2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 3. Prijzen
  3.1 Alle prijzen die FLO projects hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  3.2 Alle prijzen die FLO projects hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan FLO projects ten allen tijde wijzigen.
  3.3 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die FLO projects niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
  3.4 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in 3.3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 4. Monster/modellen
  Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
 5. Gevolgen niet tijdig betalen
  5.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is FLO projects gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  5.2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan FLO projects.
  5.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  5.4 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag FLO projects zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  5.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn vorderingen van FLO projects op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  5.6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door FLO projects , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan FLO projects te betalen.
 6. Recht van reclame
  6.1 Zodra de klant in verzuim is, is FLO projects gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  6.2 FLO projects roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  6.3 Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan FLO projects , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
  6.4 De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
 7. Herroepingsrecht
  7.1 Een consument kan een (online) aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen met opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  -Het product niet is gebruikt
  -Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
  -De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  -De klant een contract/overeenkomst heeft getekend met FLO projects
  7.2 De bedenktijd van 14 dagen zoals in 7.1 genoemd, vangt aan:
  -Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  7.3 De consument kan zijn beroep op herroepingsrecht kenbaar maken via florent@floprojects.nl .
  7.4 De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan FLO projects , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
  7.5 De kosten voor retourneren liggen ten alle tijden bij de consument.
  7.6 Indien de aankoopkosten volgens de wet van terugbetaling in aanmerking komen, zal FLO projects deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan FLO projects heeft geretourneerd.
 8. Retentierecht
  8.1 FLO projects kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van FLO projects heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
  8.2 Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan FLO projects .
  8.3 FLO projects is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
 9. Verrekening
  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan FLO projects te verrekenen met een vordering op FLO projects .
 10. Eigendomsvoorbehoud
  10.1 FLO projects blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van FLO projects op grond van wat voor met FLO projects gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  10.2 Tot die tijd kan FLO projects zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  10.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren/
  10.4 Indien FLO projects een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft FLO projects het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

 1. Levering
  11.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  11.2 Levering vindt plaats door FLO projects , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  11.3 Levering vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
  11.4 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft FLO projects het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
  11.5 Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan FLO projects kan tegenwerpen.
 2. Feitelijke levering
  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 3. Transportkosten
  Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 4. Verpakking en verzending
  14.1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken en te versturen naar florent@floprojects.nl , bij gebreke waarvan FLO projects niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  14.2 FLO projects is niet aansprakelijk voor schade aan het product gedurende de levering tot aan de deur, mits de levering door FLO projects zelf gedaan is.
  14.3 Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan FLO projects , bij gebreke waarvan FLO projects niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 5. Bewaring
  Eventuele kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen tussen de partijen.
 6. Garantie
  16.1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
  16.2 De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  16.3 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten ligt volledig bij de klant na het in ontvangst nemen van de producten.
 7. Ruilen
  Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  -Ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  -Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking
  -Het product is nog niet gebruikt
  -Op maat gemaakte of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
 8. Vrijwaring
  De klant vrijwaart FLO projects tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door FLO projects geleverde producten en/of diensten.

 

 1. Klachten
  19.1 De klant dient een door FLO projects geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  19.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant FLO projects daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  19.3 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat FLO projects in staat is goed hierop te reageren.
  19.4 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
  Als FLO projects een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan FLO projects verschuldigd zijn.
 3. Aansprakelijkheid FLO projects
  21.1 FLO projects is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door FLO projects .
  21.2 Indien FLO projects aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  21.3 FLO projects is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  21.4 FLO projects is niet aansprakelijk voor onjuist of (per ongeluk) onbedoeld gebruik van de geleverde producten, zoals o.a. het gebruik van de producten als moordwapen of steekwapen.
  21.5 Indien FLO projects aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  21.6 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een brochure zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
  21.7 FLO projects is niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering aan het product bij het afwijken door de klant/consument van de schoonmaakregels die FLO projects heeft meegegeven. Het product kan in de vaatwasser, moet voor een optimale hygiëne eens in de week gereinigd worden met het meegeleverde borsteltje en moet na het schoonspoelen goed drogen voor hergebruik. Het product gaat langer mee als het met de hand en borsteltje wordt gewassen.
 4. Vervaltermijn
  Elk recht van de klant op schadevergoeding van FLO projects vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct voortvloeit.
 5. Recht op ontbinding
  23.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer FLO projects toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  23.2 Is de nakoming van de verplichtingen door FLO projects niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat FLO projects in verzuim is.
  23.3 FLO projects heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien FLO projects kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

 

 1. Overmacht
  24.1 In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van FLO projects in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan FLO projects kan worden toegerekend in een van de wil van FLO projects onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van FLO projects kan worden verlangd.
  24.2 Tot in 24.1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  24.3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor FLO projects 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat FLO projects er weer aan kan voldoen.
  24.4 Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  24.5 FLO projects is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 2. Wijziging van de overeenkomst
  Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 3. Wijziging van de algemene voorwaarden
  26.1 FLO projects is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  26.2 Grote inhoudelijke wijzigingen zal FLO projects zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Overgang van rechten
  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen de partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van FLO projects .
 5. Intellectueel eigendom
  28.1 Het gebruik van de informatie op de website www.floprojects.nl is gratis zolang deze informatie niet gekopieerd wordt, verspreid wordt of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt.
  28.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FLO projectsis het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij FLO projects.

Opgesteld op 27 mei 2020